Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

«Ποσοτική Επενδυτική» – MSc in Quantitative Investing

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Αθήνα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Υποχρεωτική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 έως 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά,Μαθηματικά και στατιστική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3071/31.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6000

  URL Ιστοσελίδας: https://qi-uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» – MSc in Quantitative Investing σκοπεύει στην εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα είναι ικανό να επιλύσει σύνθετα προβλήματα στα Χρηματοοικονομικά, την Ανάλυση Κινδύνου και την Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων, βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης από τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, και την Επιστήμη των Υπολογιστών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Οικονομικών, θετικών, κοινονικο-πολιτικών επιστημών ή πολυτεχνικών και ανώτατων στρατιωτικών σχολών από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  • Σε τελειόφοιτους ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023.
  • Σε απόφοιτους που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

 • Ειδικεύσεις:

  ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  Η βασική φιλοσοφία της ειδίκευσης Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, στις ειδικές μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές.

  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Η ειδίκευση Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων προσεγγίζει πολυδιάστατα τις πτυχές της οικονομικής θεωρίας, των χρηματοοικονομικών τεχνικών και των σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων που αφορούν στην ανάπτυξη και ανάλυση επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Το κέντρο ωστόσο εστίασης είναι οι αγορές και οι επενδύσεις ακινήτων, που έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός τομέας αιχμής κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

 • Σημειώσεις:

  Αριθμός εισακτέων φοιτητών: Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται συνολικά σε εβδομήντα (70).

  Χρονική διάρκεια:

  Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  Α. τέσσερα (4) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου». Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η συνολική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  Β. δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα με εντατικό πρόγραμμα σεμιναριακών μαθημάτων και κατά τη θερινή περίοδο για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων». Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, που διαρκεί έως τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  Τέλη φοίτησης:

  Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται συνολικά σε:

  • έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000€) για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου», κατανεμημένα σε 4 ισόποσες δόσεις, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου,
  • τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (4.800€) για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων», κατανεμημένα σε 2 ισόποσες δόσεις, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

  Κριτήρια Εισαγωγής:

  • Πτυχίο και βαθμός πτυχίου
  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΠΜΣ
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
  • Συστατικές επιστολές
  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Προφορική συνέντευξη