Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Δια Βίου Μάθηση

Η Δια Βίου Μάθηση (εκπαίδευση και κατάρτιση) είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων ενός ατόμου, έτσι, ώστε αυτό να μπορεί να είναι μέλος μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση. Η συνεχής διαδικασία μάθησης πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου σε κάθε στάδιο της ζωής του. Η ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και επομένως οι ικανότητες του ατόμου μπορούν να είναι αποτέλεσμα όλων των μορφών μάθησης.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διαθέτει πόρους (υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό) για να παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε πολλά πεδία της γενικότερης δραστηριότητάς του. Μερικά από αυτά είναι οι τεχνολογικές εφαρμογές στις ειδικότητες των μηχανικών, ο γεωτεχνικός τομέας, η οικονομία και η διοίκηση επιχειρήσεων, ο τουρισμός, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, η διατροφή, το περιβάλλον κ.ά.

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ
ΕΛΜΕΠΑ

Ακαδημία CISCO
ΕΛΜΕΠΑ

Σεμινάρια και άλλες πρωτοβουλίες