Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Οικονομικών Επιστημών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Αθήνα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Παρακολούθηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή και Αγγλικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 4186/24.09.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5400

  URL Ιστοσελίδας: https://bis-analytics.econ.uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ παρέχει γνώσεις, εφαρμοσμένες γνώσεις και δεξιότητες στην κοινή περιοχή της πληροφορικής τεχνολογίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων. Τα αντικείμενα σπουδών του μεταπτυχιακού προάγουν την εξειδίκευση σε γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες συνεισφέρουν στην παραγωγή οικονομικής αξίας.

  Σκοπός του ΠΜΣ  είναι να διαμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την αναλυτική επιστήμη για τη στήριξη της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Administration, Analytics and Information Systems)» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών τμημάτων οικονομικών επιστημών, θετικών επιστημών, πληροροφικής, πολυτεχνείου, νομικής, κοινωνικών επιστημών και πολιτικών επιστημών, από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής.

  Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με τον Ν. 4957/21-7-2022.

 • Ειδικεύσεις:

  Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε τρία γνωστικά πεδία: πρώτον της διοίκησης επιχειρήσεων, δεύτερον των πληροφοριακών συστημάτων και τρίτον της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων.

  Η διοίκηση επιχειρήσεων αναπτύσσεται κατά την τελευταία εκατονταετία και υποστηρίζει τις οργανωτικές πρακτικές, τις διοικητικές δραστηριότητες, τη διαχείριση διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων, για την αποτελεσματική λειτουργία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

  Τα πληροφοριακά συστήματα απετέλεσαν τον κύριο συντελεστή μεγέθυνσης της παραγωγικότητας κατά τις πρόσφατες δεκαετίες και έχουν καίρια σημασία για την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και των οργανισμών, μέσα σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία.

  Η πρόοδος της τεχνολογίας στο υλικό και το λογισμικό επιτρέπει να συλλέγομε, αποθηκεύομε και αναλύομε μεγάλα ποσά δεδομένων, από ποικίλες πηγές, για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Η επιστήμη δεδομένων (data science), σχεδόν συνώνυμη με τον όρο business analytics, εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές στα δεδομένα για την εύρεση υποκείμενων σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και την παραγωγή αξίας.