Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών

Οι Διδακτορικές σπουδές των Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του, στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Όλα τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε νομικές διατάξεις και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διδακτορικά Προγράμματα του ΕΛΜΕΠΑ ανά Τμήμα/Σχολή, μπορείτε να βρείτε παρακάτω

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Σχολή Μηχανικών
Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών
Άλλο