Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση  με Α.Π 26378 που δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο www.elke.aua.gr για τις ανάγκες πλήρωσης μίας (1) θέσης ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ 123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 31/07/2023 και ώρα 14:00. 

Δείτε την Πρόσκληση εδώ: 26378

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας,Νέα,Νέα ΓΔ