Home Εκδηλώσεις Master στο ΕΛΜΕΠΑ ΔΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής” – Αιτήσεις έως 10/9/2021

ΔΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής” – Αιτήσεις έως 10/9/2021

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) “Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής” κατά τον 10ο Κύκλο λειτουργίας του
Προγράμματος, με έναρξη το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.

Γενικές Πληροφορίες

Το ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης: 3446/τ.Β’/12.09.2019), και προσφέρεται αποκλειστικά ως Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση στην έδρα του Προγράμματος (Ηράκλειο Κρήτης). Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ είναι χωρίς
δίδακτρα.

Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι: (α) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματοποίησης και προώθησης της καινοτομίας σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενέργεια, καθώς και (β) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της ρομποτικής, των
συστημάτων ελέγχου, των σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, και των αυτοματισμών.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται, ως επί το πλείστον, κατά τις απογευματινές ώρες. Βάσει του κανονισμού σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρέχουν επικουρικό έργο στα Εργαστήρια των Τμημάτων που διοργανώνουν το ΔΠΜΣ .


Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν ενδεικτικά:
! Να καλύψουν ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, καθώς και σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
! Να δραστηριοποιηθούν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης,
σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων συστημάτων παραγωγής, αυτοματισμού και
ρομποτικής.
! Να καλύψουν θέσεις έρευνας ή διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το
ΔΠΜΣ.
! Να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το
ΔΠΜΣ.

Εισακτέοι
Στο ΔΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής” γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, καθώς και συναφών ειδικοτήτων, από ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή από ομοταγή αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρύματα της αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και οι φοιτητές των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται
στο τέλος των σπουδών τους, με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης του πτυχίου/διπλώματός τους έως την έναρξη των μαθημάτων.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι, καθώς και μέλη των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν έως τις 10/9/2021, ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς
(τελευταία ημερομηνία παραλαβής: 10/9/2021) στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος (https://www.hmu.gr/amsar), ενώ περαιτέρω διευκρινήσεις παρέχονται από τη
Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο τηλ. 2810-379742 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
amsar@hmu.gr

The event is finished.

Date

Σεπ 10 2021
Expired!

Time

8:00 am - 12:00 pm
Κατηγορίες