Αρχική 9 Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα 9 5ος Κύκλος Π.Μ.Σ. στη “Χρηματοοικονομική Διοίκηση”

5ος Κύκλος Π.Μ.Σ. στη “Χρηματοοικονομική Διοίκηση”

5ος Κύκλος Π.Μ.Σ. στη “Χρηματοοικονομική Διοίκηση”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
10/06/2022
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και
Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί με
επιτυχία, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο:
“Χρηματοοικονομική Διοίκηση”
Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο της
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Το Π.Μ.Σ. επιδιώκει την ενίσχυση της διεπιστημονικής
έρευνας, την εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάπτυξη του
κλάδου. Επίσης, στόχος είναι η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και
οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες
δραστηριότητές τους. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου
σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος:
https://www.hmu.gr/mscfinman/
Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ από 10 Ιουνίου 2022 έως και 31 Αυγούστου 2022.
Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος δίνονται στα τηλέφωνα:
2810 37-9678, 9612 ή 9308, ή με email στη διεύθυνση secrmsc-fm@hmu.gr
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ και Αντιπρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ
Δρ. Χρήστος Φλώρος Καθηγητής

Δείτε και https://drive.google.com/file/d/1koA8gI_lw8hqeKjZizV4O_7pwClNf7AQ/view?usp=sharing

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

7 + 6 =