Αρχική 9 Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα 9 5ος Κύκλος ΔΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

5ος Κύκλος ΔΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

5ος Κύκλος ΔΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
10/06/2022
Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και
Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ), με τίτλο:
“Λογιστική και Ελεγκτική”

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της
Λογιστικής και της Ελεγκτικής με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή
θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η
ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, θα στελεχώνει τις επιχειρήσεις και θα
αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης-κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου. Το Δ.Π.Μ.Σ.
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Λογιστική και Ελεγκτική». Στο
Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος: https://www.hmu.gr/msclogaud/
Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ από 10 Ιουνίου 2022 έως και 31 Αυγούστου 2022.
Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ δίνονται στα τηλέφωνα:
2810 37-9678, 9612 ή 9308, ή με email στη διεύθυνση msclogaud@hmu.gr.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ και Αντιπρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ
Δρ. Χρήστος Φλώρος Καθηγητής

Δείτε περισσότερα:

https://drive.google.com/file/d/1Zf2YgWstGS-u9wjV3qLk8yMzSMrKEWxB/view?usp=sharing

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

8 + 15 =