Αρχική 9 Θέσεις Εργασίας 9 Πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων προσφυγικού χαρακτήρα στη πόλη των Ιωαννίνων

Πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων προσφυγικού χαρακτήρα στη πόλη των Ιωαννίνων

H Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), στο πλαίσιο επιθυμεί να προσλάβει (3) άτομα ειδικότητας Π.Ε./Τ.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Αρμοδιότητες:
-Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής ωφελούμενων
-Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού
-Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής, ή οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνοιακής φύσης ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς. 
-Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους
-Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων -Τήρηση αρχείου ωφελούμενων, καθώς και ενημέρωση των ατομικών φακέλων τους
-Προώθηση διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης των ωφελούμενων

Απαραίτητα Προσόντα:
-*Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης* με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας ΤΕΙ ή* το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή* Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή* ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή* το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
-Βεβαίωση εγγραφής στον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών (ΣΚΛΕ) σε ισχύ
-Θα συνεκτιμηθεί η συναφής επαγγελματική προϋπηρεσία
-Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
-Ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα
-Επικοινωνιακό προφίλ
-Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
-Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)

Παρακαλούμε να σταλθούν βιογραφικά στο  παρακάτω email της εταιρείας μας που ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό στελέχωσης :  hr.icsdeu@gmail.com

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

1 + 4 =